Skip to main content

Kroužky a dílčí projekty ŠVP

Angličtina (kroužek v odpoledních hodinách): Cílem je u dětí vytvořit kladný vztah k cizímu jazyku prostřednictvím zvířecích kamarádů, pohybových aktivit, písniček a kreslení.

 

Veselé pískání a zpívání (kroužek v odpoledních hodinách): Cílem je probuzení zájmu o novou činnost – hru na hudební nástroj a zpěv. Vést děti k poznání, že dovršení určité dovednosti je třeba píle a pracovitosti, potom se dostaví pocit spokojenosti a úspěchu. Učit děti hrát na flétnu v rozsahu tří až čtyř tónů, zvládnou zahrát jednoduchá říkadla a písně s rytmickým doprovodem.

 

Logopedické prevence – Hbitý jazýček (kroužek v odpoledních hodinách): Cílem je hravou formou zaměřit se na rozvoj slovní zásoby, osvojení si správných dechových a artikulačních návyků, cvičení na rozvoj paměti, myšlení a fantazie, cvičení pro rozvoj fonematického sluchu a cvičení pro rozvoj grafomotoriky.

 

Digitalizace v MŠ: Cílem projektu je vybavit školu digitálními pomůckami podporujícími rozvoj informatického myšlení u dětí. Učit je řešit problémové situace, dodržovat pravidla her a činností, podílet se na vytváření pravidel, spolupracovat ve dvojici a ve skupině. Prostřednictvím zakoupených digitálních pomůcek seznamovat děti s přínosy i riziky digitálních technologií, rozvíjet povědomí o chování v digitálním světě, učit je v rámci svých možností bránit se důsledkům nežádoucího chování.

 

Environmentální výchova: Cílem je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí, přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. Cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování, poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Na základě pozorování vlastních prožitků a zkušeností vést děti k ekologickému myšlení.

 

Minimální preventivní program: Cílem je podporovat duševní odolnost, rozvíjet osobnost a správné životní návyky, tzn. postupovat tak, aby se dítě cítilo bezpečně a vyrovnaně, důvěřovalo si, aby mělo dost příležitostí prožívat pohodu v přítomném čase, tím v sobě koncentrovat více tělesné, duševní a mravní odolnosti pro další život a pro jeho kritické momenty.

 

Předplavecký výcvik (deset lekci v plavecké škole): Cílem je hravou formou za pomoci plaveckých instruktorek, naučit děti nebát se vody, splývat, dýchat do vody, správným pohybům nohou a paží.

 

Lyžařská příprava (deset hodin v lyžařské škle): Cílem je rozvíjet tělesnou kondice, dravý životní styl, aktivní způsob trávení volného času a duševní stránku osobnosti dítěte.

 

Cvičení jógy (kroužek v odpoledních hodinách): Cílem je prostřednictvím příběhů provádět systematický nácvik tělesných poloh, dechových cvičení, technik pro zlepšení koncentrace a meditačních technik.

 

Pohybově-taneční (kroužek v odpoledních hodinách): Cílem je u dětí pomocí hudby rozvíjet pohyb, zdokonalovat koordinaci a rovnováhu, učit děti vnímat hudbu a pomocí pohybu vyjadřovat své pocity, nálady a emoce, naučit děti základní taneční figury, taneční chůzi a taneční kroky.

 

Atletická příprava (kroužek v odpoledních hodinách): Cílem je prostřednictvím her rozvíjet všestranné atletické schopnosti jako je běh, skoky a hody. Součást atletické přípravy je i rozcvička i závěrečný strečink.

 

Edukativně – stimulační skupiny (deset lekcí): Cílem je hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí bezproblémového čtení, psaní a počítání v první třídě. Realizováno ve spolupráci se Základní školou Letovice.

 

Čajovna (jednou týdně): Cílem je rozvíjet podnikavost, kreativitu, spolupráci i možnost seberealizace, vzbudit u dětí zájem o ochranu životního prostředí.