Skip to main content

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 700,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. 

Měsíční výše úplaty pro děti, jejichž docházka do mateřské školy je polodenní (dle dohody uzavřené mezi mateřskou školou a zákonným zástupcem dítěte) činí 467,- Kč za příslušný kalendářní měsíc (2/3 celé úplaty).

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dětem s odkladem školní docházky je poskytováno vzdělávání v mateřské škole bezúplatně po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.

Směrnici o Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty si můžete stáhnout a přečíst zde.