Skip to main content

Nástup do mateřské školy

Nástup do mateřské školy – adaptace

 

Nástup dítěte do MŠ je vždy významnou událostí nejen pro dítě, ale i pro celou jeho rodinu. Tento důležitý okamžik je spojen s nejistotou a obavami, jak bude dítě tento přechod z rodiny do kolektivu zvládat.

Adaptace dítěte na prostředí MŠ je dlouhodobou záležitostí a záleží nejen na přístupu rodiny, ale i na profesním přístupu pedagogů. Významným hlediskem pro úspěšnou adaptaci na MŠ je nejen věk dítěte a jeho zralost, ale i připravenost pro vstup do kolektivu dětí. Pro období adaptace dítěte na nové prostředí je doporučená doba 4 – 6 týdnů s ohledem na individuální potřeby každého dítěte, a to formou zkráceného pobytu v mateřské škole či přítomnost rodičů ve třídě.

K úspěšnému začlenění do skupiny vrstevníků musí dítěti pomoci rodina, která bude podávat pravdivé informace o všem, co se týká mateřské školy, ale i navázání partnerského vztahu mezi dítětem a učitelkou. Dítě se musí v MŠ cítit dobře a bezpečně.

Co by dítě mělo umět:

 • vydržet bez táty a mámy v cizím prostředí,
 • obléknout se, svléknout se, obout se a vyzout se,
 • poznat si svoji značku, kterou je označeno místo pro věci,
 • poznat si svoje věci, oblečení a obuv,
 • samostatně jíst, jíst polévku a hlavní jídlo, během jídla jíst u stolečku, pít z hrnečku,
 • samostatně používat WC, umýt si ruce, hlásit potřebu,
 • vysmrkat se, utřít nos, použít kapesník,
 • zvládnou déle trvající chůzi, bezpečně chodit po schodech,
 • uklízet si po sobě hračky a pomůcky,
 • reagovat na pokyny dospělého, navazovat oční a mluvní kontakt a
 • respektovat dohodnutá pravidla.

 

Co dítěti ulehčí adaptaci:

 • dítě by nemělo být izolováno od ostatních dětí – je dobré pravidelně chodit mezi děti,
 • upevňovat u dítěte dovednosti a vést ho k samostatnosti při sebeobsluze – nechat dítě samostatně se obléct, obout, najíst,
 • nechat dítěti dostatek času při činnostech, nespěchat,
 • ponechat dítěti dostatečný čas pro hru,
 • důsledně vést dítě k úklidu hraček a pomůcek,
 • povídat si s dítětem o zážitcích i problémech,
 • nechat dítě samostatně řešit problémy,
 • připravit dětem pevná časová pravidla (kdy se jde spát, kdy se vstává, kdy se obědvá a odpočívá po obědě…)

 

A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve bude vše umět, tím se bude cítit dobře a bezpečně až začne mateřskou školu navštěvovat. V souvislosti s nástupem dítěte do MŠ je důležitá psychická pohoda a vyrovnanost obou rodičů.