Oznamuji, že dle platné vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a na základě analýzy neinvestičních nákladů MŠ Čapkova za rok 2020, stanovuji výši měsíční úplaty na 700 Kč s účinností od 01. 09. 2021.

 

 

Osvobození od úplaty se řídí § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy
  • vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) včetně dětí s odkladem školní docházky.
  •  

Úplata v období hlavních prázdnin se řídí směrnicí Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty. Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka tak, že se výše úplaty krátí v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v měsíci červenci nebo srpnu.

 

Platí ji jen ti zákonní zástupci, kteří přihlásili své dítě k prázdninovému pobytu v MŠ.

 

 

Plátce uhradí úplatu bezhotovostně trvalým příkazem v bance do 15. dne kalendářního měsíce na účet mateřské školy: 86-1162230217/0100.

 

Trvalý příkaz musí mít označení heslem „školné a jméno dítěte“. Trvalý příkaz se zřizuje na období září – červen, popřípadě červenec a srpen daného školního roku, pokud je dítě přihlášené k prázdninovému provozu.

 

 

Lze také zřídit jeden trvalý příkaz s heslem „stravné a školné a jméno dítěte“ v celkové výši 1 400 Kč /měsíc – platí jen pro děti, které nemají povinné předškolní vzdělávání.

 

 

Iva Širůčková

ředitelka mateřské školy