Informace k návratu do mateřské školy od 12. 04. 2021

 

Na základě mimořádného opatření MZ s účinností ode dne 12. 04. 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v MŠ, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Podle harmonogramu MŠMT o návratu dětí do škol do konce tohoto školního roku, který je rozdělen do tří fází, se vždy počítá pouze s účastí dětí s povinným předškolním vzděláváním.

U všech dětí bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. MŠ bude mít k dispozici neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se bude testovat 2x týdně, zpravidla v pondělí a ve čtvrtek.

K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat výtěrem z přední části nosu dítěte, který provede zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba za přítomnosti pověřeného zaměstnance u vchodu do MŠ. Tento zaměstnanec vydá test s poučením o způsobu provedení. Po provedení testu vyčká zákonný zástupce s dítětem před budovou MŠ na výsledek testu po dobu 15 minut.

Výsledek testu zaznamená zaměstnanec MŠ do seznamu testovaných. Škola má povinnost zasílat všechny výsledky testů do centrální evidence.

Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování nezúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, MŠ bude absenci evidovat jako omluvenou.

Pokud bude výsledek testu dítěte negativní, bude vstup do MŠ umožněn obvyklým způsobem.

K prezenční výuce se dítě s pozitivním testem může vrátit po předložení negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace s potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost.

Informace pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06. 04. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Oba zákonní zástupci musí být zaměstnaní, přičemž aspoň jeden ve vybrané profesi, který musí doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Prosím, zákonné zástupce, aby dali nejpozději do 09. 04. 2021 vědět, zda jejich dítě bude v pondělí 12. 04. 2021 přítomno v MŠ.


Dále žádám, aby zákonní zástupci vodili děti do MŠ nejpozději do 08.00 hod. Týká se to všech dětí nejen dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Iva Širůčková, ředitelka MŠ